Poniżej przedstawiamy przkładowe badania w porównaniu z badaniem AURUM:


WYDANIE SPECJALNE "UZDRAWIACZ"

UZDRAWIACZ                                WYDANIE SPECJALNE                                        Str. 3

"AURUM" — DIAGNOZA WYPRZEDZAJĄCA CHOROBĘ

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że właściwa diagnoza stanowi klucz do wyleczenia. Współczesna medycyna dysponuje arsena­łem metod, które pozwalają w miarę dokładnie ocenić stan naszego organizmu. Nie zawsze jednak udaje się wykryć wszyst­kie choroby. Dlatego w ostatnim czasie coraz częściej sięga się do innych metod, mających swoje korzenie w medycynie ener­getycznej. Jedną z takich metod stosuje doktor medycyny natu­ralnej — Grzegorz Wieszcz, przebywający od ośmiu łat w Polsce, który diagnozuje i leczy za pomocą oryginalnego urządzenia „Aurum".
Leczniczo - diagnostyczny system przyrządów najnowszej ge­neracji „Aurum 500 - S", pracujący metodą magnetyczno-rezonansowego testowania impulsów elektromagnetycznych człowieka, jest bardzo interesującym urządzeniem. Za pomocą „Aurum" można szybko i dokładnie ustalić pierwotną przyczynę choroby danego pacjenta bez długotrwałych i pracochłonnych badań, wykryć drobnoustroje chorobotwórcze, ich połączenia i mikrobiologiczne nazewnictwo, również wykryć toksyny pozo­stałe po wcześniej przebytych infekcjach, stadia homotoksykozy, obecność puchliny. Można również dobrać najbardziej optymal-


ne, nieinwazyjne i nieszkodliwe dla organizmu metody lecze­nia, do których należą m.in.: zrezonansowanie częstotliwości drgań dla terapii polem magnetycznym' najbardziej skuteczne preparaty alopatyczne, ziołowe, homeopatyczne czy biologiczne aktywne dodatki żywnościowe. Co więcej, można przeprowadzić matematyczne modelowanie oddziaływania dobranych prepara­tów w danym, konkretnym momencie (ujawniając ewentualne antagonizmy i skutki uboczne), skontrolować przewidywalną efektywność działania dobranego preparatu leczniczego i jego dawkę.
Pacjent uzyskuje dzięki „Aurum" pełne spektrum informacji o stanie swojego zdrowia, ma możliwość obserwacji postępów w leczeniu poszczególnych narządów i organów wewnętrznych, które dokonują się głównie na bazie podawanych środków homeopatycznych i leków naturalnych, dobranych indywidual­nie w odpowiednich proporcjach i dawkach. Urządzenie wykrywa zmiany chorobowe również przed wystąpieniem objawów. Za­oszczędza więc człowiekowi nie tylko bólu związanego z inwazyj­ną diagnostyką, ale również z dolegliwościami chorobowymi, które jeszcze „nie zdążyły" się ujawnić. Może zatem znaleźć swoje miejsce w profilaktyce chorób, bowiem nie wszystkie odstępstwa od idealnego stanu zdrowia, które jest w stanie wykazać „Au­rum", stanowić będą już o chorobie. W ciągu godziny - - w niekłopotliwy sposób — uzyskujemy kompletną diagnozę stanu własnego zdrowia.
Aparat pozwala też wskazać indywidualne skłonności do za­chorowań i postawić właściwą diagnozę takich chorób jak: nowotwory złośliwe, cukrzyca, osteoporoza, stwardnienie roz­siane, choroba wrzodowa, miażdżyca, alergie, mastopatia, ane­mia, dyzbakterioza, kamienie w narządach wewnętrznych oraz określić zmiany hormonalne bez skomplikowanych i drogich badań, określić florę bakteryjną we wszystkich organach i układach (bakterie, wirusy, grzyby), wykonać kliniczną i bio­chemiczną analizę krwi bez jej pobierania, przeanalizować ze­staw chromosomów.
Doktor GRZEGORZ WIESZCZ przyjmuje w Krakowie, w gabinecie przy ulicy Prądnickiej 61/1. Telefon: (0-12) 423 40 55, E-mail: drgrzegorz@betanet.pl"AURUM" - DIAGNOZA WYPRZEDZAJąCA CHOROBE

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że właściwa diagnoza stanowi klucz do wyleczenia. Współczesna medycyna dysponuje całym arsenałem metod, które pozwalają w miarę dokładnie ocenić stan naszego organizmu. Nie zawsze jednak udaje się wykryć wszystkie choroby. Dlatego w ostatnim czasie coraz częściej sięga się do innych metod, mających swoje korzenie w medycynie energetycznej. Jedną z takich metod stosuje doktor medycyny naturalnej — Grzegorz WIESZCZ, przebywający od ośmiu lat w Polsce, który diagnozuje i leczy za pomocą oryginalnego urządzenia „AURUM".

Stosunkowo dawno odkryto inną, niż tylko chemiczną i elektryczną, drogę przepływu informacji między tkankami i komórkami naszego or­ganizmu a mózgiem, ale dopiero teraz udaje się to wykorzystać.
Fizyczna teoria strunowej budowy wszechświata mówi, że wszystko, z czym mamy w nim do czynienia jest zbudowane z cząsteczek przybierają­cych postać nieustannie drgających strun. Również i człowiek drga (wib­ruje) w pewien sposób, budując włas­ne, ledwo wyczuwalne pole elektro­magnetyczne. W momencie, gdy har­monia tych drgań zostanie zakłóco­na, przedmiot, bądź organizm żywy, ulega „awarii". Zaczyna się rozpadać, chorować...
Każdy nasz narząd, każda komórka drga w sobie tylko właściwy sposób. Bez trudu odczytuje te drgania nasz mózg. Ponieważ i on drga swoim rytmem, dochodzi do synchronizacji, za sprawą której mózg uzyskuje informacje o kondycji całego naszego organizmu. Kiedy jakaś część ciała zaczyna chorować, natychmiast . zmienia częstotliwość swoich1 drgań, a mózg znów rejestruje nowa porcję danych. Co ciekawe — rejestruje zagrożenia dla naszego zdrowia na długo przed pojawieniem się fizycznych objawów choroby. Niestety, przesyłanie tych informacji jest tak szybkie i odbywa się z tak dużą częstotliwością, że świadomość nie jest w stanie ich zarejestrować. Wyniki „mózgowego zwiadu" od razu spychane są do podświadomości, l tu rodzi się probierń: jak je stamtąd wyciągnąć, jak zmusić mózg, który stoi na straży podświadomości, by zechciał ją odtworzyć?
Załatwiłaby to z pewnością hipnoza, ale dla ortodoksyjnych naukowców, to metoda nie do przyjęcia. Nawet nie dlatego, że trąci magią, ale po prostu nie gwarantuje powtarzalności badań, a tylko takie uznawane są przez naukowców za godne analizy t kontynuacji.

WYNALAZEK PROF. JURIJA BUTA

Leczniczo - diagnostyczny system przyrządów najnowszej generacji „AURUM 500 - S", pracujący metodą magnetyczno - rezonansowego testo­wania impulsów elektromagne^cz-nych człowieka, wydaje się, być urzą­dzeniem wiarygodnym. Za jego pomo­cą można z dużą dokładnością ocenić stan analizowanego organizmu jako całości oraz poszczególnych jego na­rządów. Przyrząd ten jest wynalaz­kiem członka korespondenta Między­narodowej Akademii Nauk Energoin-formacyjnych profesora Jurija Buta. Udało się stworzyć skuteczną aparaturę, która automatycznie — bez u-działu człowieka — dostraja się do częstotliwości impulsów nerwowych organizmu, samodzielnie lokalizuje i koryguje defekty i patologie organów i układów ludzkiego organizmu przez zastosowanie wielu specyficznych, modulowanych impulsów elektromagnetycznych', które zarejestrowano na specjalnych matryeach. Za pomocą „Aurum" można szybko i dokładnie ustalić pierwotną przyczynę choroby danego pacjenta bez długotrwałych i pracochłonnych badań, wykryć drobnoustroje chorobotwórcze, ich połączenia i mikrobiologiczne nazewnictwo, również wykryć toksyny pozostałe po wcześniej przebytych infekcjach, stadia homotoksykozy, o-becność puchliny oraz konkrementy różnych uszkodzeń. Patologiczne ognisko chorobowe może zostać wyszczególnione i przedstawione na monitorze nawet do poziomu patologicznie zmienionej komórki i jej organelii. Można również dobrać najbardziej o-ptymalne, nieinwazyjne i nieszkodlidaniti diagnostycznym odbywa się dobór wyłącznie naturalnych preparatów ziołowych.

PODSTAWOWE FUNKCJE APARATURY

1.        Diagnozowanie stanu zdrowia organów człowieka.
2.        Wykrywanie wczesnych stadiów chorobowych.
3.        Ocena wpływu konkretnegoleku na pacjenta (także , .klasycznego" leku zalecanego choremu przez lekarzai kupionego w aptece).
4.        Dobór odpowiednich dawek i rodzajów preparatów leczniczych.
5.        Metoda jest całkowicie nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna.
6.        Leczenie poprzez stymulowanie wewnętrznych sił organizmu do zwalczania choroby.
7.        Przywrócenie do stanu równowagi energetycznej osłabionych organów za pomocąspecjalnych drażetek (przygotowanych na bazie cukrumlekowego), które zostają w aparaturze odpowiednio na-energetyzowane, pod kontrolą programu komputerowego. W trakcie kuracji pacjent umieszcza drażetki podjęzykiem, na dwadzieścia jeden minut przed jedzeniem.
8.        Komponowanie leków homeopatycznych, izopatycz-nych, ziołowych ł alopatycz-nych. Po drobiazgowym badaniu diagnostycznym odbywa się dobór wyłącznie naturalnych preparatów ziołowych. Fitoterapia jest dyscypliną   naukową   łączącąwiedzę ziołolecznictwa z aktualnymi wynikami badańnaukowych.   Proponowane preparaty, przygotowywane według szwajcarskich receptur są idealne w profilaktyce i niezastąpione jako wspomagające leczenie konwencjonalne. W epoce intensywnego stosowania leków syntetycznych pojawiło się nowe zagrożenie zdrowia ludzkiego, ponieważ większość leków konwencjonalnych wykazuje działania uboczne. Leczenie środkami naturalnymi prowadzi do normalizacji procesów wymiany komórkowej i procesów odżywczych, regeneracji sys-nienia odporności, normalizacji układu endokrynologicznego, zwiększenia wydolności organizmu. . Badanie na alergeny, dys-ba-kteriozy, grzybice oraz pasożyty przewodu pokarmowego i lamblii.

ZASADA DZIAŁANIA

1.        Działanie aparatu „Aurum" przypomina zasadę działania wykrywacza kłamstw, który poprzezwilgotność   bada   częstotliwośćprzewodzenia prądu przez poszczególne organy ludzkie. Organy te „odpowiadają" na adawaneprzez aparat pytania poprzez elektrody, przez które przepływa prądo bardzo niskim napięciu. Program adaje pytania i przekazujeinformacje o ewentualnych dolegliwościach. Aparat diagnozuje zarówno początkowe tany chorobowe przedkliniczne, jak i zaawansowane stadia chorobowe.
2.        Badania statystyczne potwierdzają prawdzalność 72 - 84 proc.przypadków. Wyższa skutecznośćdiagnozy jest zachowana poprzezfachowe wyszkolenie peratora a-paratury oraz używania oryginalnego sprzętu i oprogramowania.
3.        Zastosowanie aparatury pozwala zastąpić inwazyjne (szkodliwe, czasem bolesne i często czasochłonne) metody diagnozy, tj.:rentgen, sondy żołądkowe, fibro-skopia z biopsją, pobieranie krwi,wziernikowanie odbytu, acicy,wymazy,  EKG. Wczesne stadiachorobowe są więc szybko zdiag-nozowane i mogą być leczone.
4.        Oprócz funkcji diagnostycznej,aparat pełni również zadania lecznicze, które stymulują i regenerująrezerwy rganizmu badanego.
5.        Graficzna wizualizacja efektu leczniczego dobieranych lekówdodaje optymizmu pacjentowi iprzyspiesza ego powrót do zdrowia w przypadku zastosowaniadobranych przez aparat prepara-DW leczniczych.
6.        Urządzenie ozwala zniwelować negatywne następstwa takich sytuacji, jak: urazy, przebyteoperacje,   zatrucia   organizmuzwiązkami chemicznymi i bakteriologicznymi oraz inne negatywne czynniki, które nagromadzającsię w rganizmie powodują zabu-renia homeostazy.
7.        Jeżeli przy powtórnym ba-aniu w.w. sprzętem nie widaćefektów zastosowanego leczenia u pacjenta, aparatura ułatwia przekonanie go i jego rodziny do interwencji chirurgicznej.Grzegorz Wieszcz
Kraków, ul. Prądnicka 61/1

pobliżu szpital im. G. Narutowicza
supermarket "KAUFLAND"

Tel. stacjonarny: 012 423 40 55
Tel. komórkowy: 603 431 768
Godziny przyjęć:
                pon-soboty 9.00-18.00
Warunki przyjęć:
rejestracja telefoniczna
doktor@drgrzegorz.pl

Dr. Wieszcz diagnozuje
i udziela konsultację w miastach:


Kraków
Wadowice
Rzeszów

www.qintesencja.com
Design by
GoldWeb Studio. 2007